Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXXII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz.10.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2022 rok.
 5. Informacja z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Dukli za 2022 rok.
 6. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dukla za rok 2022 i efektów jego realizacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska ( druk nr 494),
  b) uzgodnienia przeprowadzenia prac na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego (druk nr 495 ),
  c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 496),
  d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dukla ( druk nr 497),
  e) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg z terenu Gminy Dukla” (druk nr 498),
  f) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 na realizację zadania pn.”Dowóz dzieci z Gminy Dukla w roku szkolnym 2023/2024 do szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych ( druk nr 499)
  g) zaciągnięcia zobowiązania na rok 2024 na realizację zadania pn.”Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dukla z domu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie oraz z Ośrodka do domu samochodem specjalistycznym w roku 2024” ( druk nr 500),
  h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 501),
  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037 (druk nr 502).
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
22 czerwca 2023 r. (czwartek) godz. 8.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2023-06-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.